ปฏิทิน

กิ๊ก

กิ๊ก

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

งานชิ้นที่ 1
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
สถานที่ตั้ง ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง นวัตกรรมในสถานศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศของสถานศึกษา
v พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเอง
v จัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
v นำภูมิปัญญาท้องถิ่นแบะภูมิปัญญาไทย บูรนาการในการจัดการเรียนการสอน
v ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพ
v บริหารการจัดการองค์กรโดยการมีส่วนร่วม
v ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรู้คุณค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
v รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และใช้ ICT ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
v ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

วิสัยทัศน์
คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา สุขภาพดีถ้วนหน้า ชุมชนร่วมพัฒนา รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ทุกกลุ่มสาระวิชา
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดี
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานขององค์กร
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้คุณค่า และปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนดำรงตนอย่างพอเพียง และนำ ICT มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์ รู้เท่าทัน และคุ้มค่า

บริบทของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110 โทรศัพท์ 075411660 โทรสาร 075411660
e-mail n.anua@hotmail.com website -
1.2 สังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษา ปีที่1 – ปีที่6
1.4 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ -
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเลิศภูมิ พงศ์ดำรงวิทย์
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
*ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน
2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับแต่งตั้ง) 3 คน
1) นายมานิตย์ พรามชูบัว
2) นายเสนอ วัฒนศรี
3) นางจินดา บุญศิริ
2.3 ประวัติของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 23/ 1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง กรมส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย บนเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 4 1/10 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 237 เล่มที่ 3 หน้า 37
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.2521 ตามมติสภาของเทศบาลตำบลปากแพรก สมัย นายสมมุ่ง วิสุทธิธรรม ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นผู้จัดหาที่ดิน
ต่อมา ในสมัย นายแกน วงศ์สุรีย์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และสร้างอาคารเรียนเป็นแบบตึกซีเมนต์ 3 ชั้น 18 ห้องเรียน เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2521 โดยมีนายไสว อินทรสุวรรณ หัวหน้ากองการศึกษา มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่อัตรากำลังครูได้จากโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพและโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลมาช่วยราชการ 5 คน
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2523 นายสมชาย พฤษชัยนิมมิต ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5 มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2524 นางสาวจริยา สิงหพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ และรักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2531 เทศบาลได้แต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปากแพรก ที่296/2531 แต่งตั้งให้ นายพร้อม พิณโท ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ โดยมีนายสมหมาย อินทรสุวรรณ และ นางสาวจริยา สิงหพันธ์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารประกอบ คือ ห้องสมุด 1 หลัง อัฒจันทร์ 1 หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง ที่จอดรถ 1 หลัง และรั้วกำแพง 2 ด้าน
ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ได้ปรับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปากแพรกที่ 383/2534 แต่งตั้งให้ นายสุรินทร์ พฤษชัยนิมมิต ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ และ นายเจริญ ทองนาเหนือ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ปี 2536 สมัย พันโทนายแพทย์ปริวรรต อุดมศักดิ์ เป็นนายกเทศมนตรี ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม แบบตึกซีเมนต์ 3 ชั้น (โล่งชั้นล่าง/เป็นถนน) เชื่อมติดกับอาคารเรียนเดิมด้านตะวันออก โดยสร้างทางด้านทิศใต้ก่อน จำนวน 8 ห้องเรียน เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2536 และก่อสร้างเพิ่มเติมด้านทิศเหนือในเวลาต่อมา เสร็จเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2538 ในปีดังกล่าว มีครูทั้งสิ้น 22 คนจำนวน นักเรียน 379 คน(ข้อมูล ณ 15 กันยายน 2536)
ปี 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ 1 หลัง จำนวน 12 ห้อง
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2538 สมัยพันเอกชุมพล จินดาโชติ เป็นนายกเทศมนตรี เทศบาลได้งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และสร้างแล้วเสร็จในปี 2540 ในปีเดียวกันเทศบาลได้แต่งตั้งให้ นายเสนอ วัฒนศรี อาจารย์ 2 ระดับ 6 มาดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และ นางสุคนธ์ รัตนพันธ์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมด้านทิศตะวันตก อีกเป็นเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 14 5/10 ตารางวา
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการได้รับการปรับและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบตึกซีเมนต์ 3 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2545 เทศบาลได้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน คือ นายมานิตย์ พรามชูบัว และ นางสาวอุณาโลม อินทรสุวรรณ
วันที่ 2 , 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 เทศบาลได้มีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษและรองผู้อำนวยการ ชำนาญการ ตามลำดับ
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2549 เทศบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการมาดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน คือ นายพายุ วาระเพียง และ นายโชคดี อิ้ววังโส
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 เทศบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายนิรันดร์ สุนทรอารมณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ นายเสนอ วัฒนศรี นางจินดา บุญศิริ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ และนายมานิตย์ พรามชูบัว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ อีกหนึ่งตำแหน่ง
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 เทศบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายประภาส ชูภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ ช่วยปฏิบัติราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เทศบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเลิศภูมิ พงศ์ดำรงวิทย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ช่วยปฏิบัติราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

นายเลิศภูมิ พงศ์ดำรงวิทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมานิตย์ พรามชูบัว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายเสนอ วัฒนศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางจินดา บุญศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานธุรการ - งานวิชาการ - งานกิจกรรมนักเรียน
- งานอาคารสถานที่ - งานบุคลากร - งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานโภชนา - งานอนามัยโรงเรียน
สภาพปัญหาหรือสิ่งต้องการพัฒนา
โรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมาก แต่มีห้องสื่อเทคโนโลยีจำกัด บุคลากรที่ชำนาญเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนมีโอกาสใช้สื่อน้อย ทางโรงเรียนต้องการจัดสร้างและพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และพัฒนาครูให้เรียนรู้การใช้สื่อให้มากขึ้น หรือสรรหาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพิมเติมผู้ให้ข้อมูล
นายไชยยุทธ คำแหง
5246701071

3 ความคิดเห็น:

 1. ดีใจมากที่ได้อ่านประวัติของโรงเรียน ผมเป็นรุ่นพี่และมีความประทับใจ
  กับโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ พี่เรียนอยู่ที่นี้เมื่อปี 2531 ปัจจุบันพี่
  ยังนึกถึงเพื่อนเก่า คุณครูที่ดีทุกๆท่าน ผมมีวันนี้ได้เพราะท่านสอน ขอบ
  คุณโรงเรียนที่ผมรักเสมอมา...
  นายพิงพันธ์ พิณโท (ตึ๋ง)
  ป.ต.ท.

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หวัดดีเพื่อนตึ๋ง ไม่เจอกันนานมากน่ะ จาก 3/1 ร.ร.ทุ่งสง ไปเบญจมฯ ม.อ. หลังรับปริญญาที่ ม.อ.หาดใหญ่ ก็ไม่เจอท่านเลย เมล์มาคุยกันบ้างน่ะ pdui007@yahoo.com ดุ่ย มท.

   ลบ
 2. ได้ดูประวัติความเป็นมา ก็ดีใจกะเด็กในพื้นที่ได้มีที่เรียนใกล้บ้าน เด็กไม่ต้องตื่นตั้งแต่ ตี5 เพื่อไปเรียน ผมได้ข่าวว่าจะย้ายไปอยู่ที่ รร.กิฬา แถววัดเขาปรีดี ผมก็ได้แต่เสียความรู้สึกคับ เพราะวัตถุประสงค์ สร้างโรงเรียนบ้านนาเหนือ เพื่อไรคับ ผมว่าคุณลองมาดูตรงวัตถุประสงค์ก่อนดีไหม ก่อนที่คุณจะย้าย รร.ไปอยู่ ที่ รร.กิฬา (คุผณต้องแยกแยะให้ออกคับ ว่าตรงนี้เป็นปัญหาของ รร.บ้านนาเหนือหรือ.....ผมคนหนึ่งในฐานะคนในพื้นที ผมวาคุณมาผิดประเด็นน่ะคับ
  1.ปัญหาของ รร.กิฬา คุณในฐานะผู้บริหารคุณต้องไปหาทาง แก้ปัญหา ไม่ใช่เอาปัญหาของตัวเองมาให้ รร.บ้านนาเหนือ และเด็กๆ ไม่ใช่การแก้ปัญหา (อย่าเอาความมักง่ายโดยไม่สนใจว่าผลกระทบกับเด็กและครู)

  ตอบลบ